Utilizarea serviciilor VIDEOMED

Utilizarea serviciilor VIDEOMED

Utilizarea serviciilor „VIDEOMED” ale ALMA FINCONSULTING SRL („ALMAFC”), este supusă acestor termeni și condiții 

(„VIDEOMED-Termeni și condiții”).

Plasând o comandă pentru serviciile VIDEOMED (prin intermediul site-ului web VIDEOMED.RO, prin e-mail sau altfel) sau utilizând serviciile VIDEOMED, fiecare cumpărător sau utilizator al serviciile VIDEOMED („Client”) este de acord să fie legat de acești termeni și condiții (VIDEOMED și Clientul sunt menționați în acest acord în mod colectiv ca „Părți” și individual ca „Părți”).

DACĂ INTRAȚI ÎN ACEST ACORD ÎN NUMELE UNEI COMPANII SAU O ALTE ENTITĂȚI JURIDICE, DECLARAȚI CĂ AVEȚI AUTORITATEA DE A OBLIGA ACESTA ENTITATE ȘI AFILIAȚI ACESTEI SĂ RESPECTȚI VIDEOMED-TERMENI ȘI CONDIȚII, ÎN CARE TERMENII „VOI” SAU „DUMNEAVOASTRĂ” ”SE REFERĂ LA ASTA ENTITATE ȘI AFILIAȚII SĂI. DACĂ NU AVEȚI ACEASTA AUTORITATE SAU DACĂ NU RESPECTAȚI VIDEOMED-TERMENI ȘI CONDIȚII, NU TREBUIE SĂ ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI NU PUTEȚI SĂ UTILIZAȚI SERVICIILE VIDEOMED.

1. Definiții. 

În plus față de orice alte definiții specificate în acești VIDEOMED-Termeni și condiții, termenii cu majuscule utilizați mai jos vor avea definițiile atribuite acestora, respectiv, după cum urmează:

„INFORMAȚII CONFIDENȚIALE” înseamnă informații confidențiale sau de proprietate ale unei părți pe care o parte destinatară le primește sau le cunoaște în cursul prestării serviciilor VIDEOMED în conformitate cu VIDEOMED-Termeni și condiții, cu excepția:

(i) informațiilor care sunt sau devine în general disponibil publicului fără vina sau acțiunea părții destinatare;

(ii) informații care sunt sau au fost achiziționate de către partea destinatară în mod neconfidențial din alte surse decât partea divulgatoare sau clienții săi în legătură cu acești VIDEOMED-Termeni și condiții;

(iii) orice informații care erau deja cunoscute de partea destinatară înainte de dezvăluirea prezentului document;

(iv) orice informație care este sau a fost dezvoltată independent de partea destinatară fără utilizarea informațiilor confidențiale ale părții care dezvăluie. 

În ceea ce privește Clientul, informațiile confidențiale vor include informații transmise utilizând serviciile VIDEOMED de către utilizatorii/reprezentanții Clientului și Consumatori.

„CONSUMATORI” înseamnă Persoanele care interacționează cu Clientul prin serviciile VIDEOMED în scopul obținerii (sau solicitării) serviciilor profesionale furnizate de Client.

„CONȚINUT” înseamnă orice element audio și/sau vizual citibil de către un om al unui site web, creat sau deținut de orice persoană, inclusiv, fără limitare, orice text, grafică, imagini, ilustrații, fotografii, animații, video, audio sau proiecte de lucrări audiovizuale, sigle, informații și alt conținut.

„DATE DESPRE CLIENȚI” înseamnă informațiile (inclusiv conținutul) transmise serviciilor VIDEOMED de către Client, Utilizatorii sau Consumatorii Clientului sau furnizate în alt mod sau accesibile pentru utilizare, în legătură cu livrarea oricărui serviciu VIDEOMED.

„MĂRCI” înseamnă numele comerciale, mărcile comerciale sau mărcile de servicii ale unei părți.

„SOFTWARE VIDEOMED” înseamnă software-ul proprietar utilizat de ALMAFC în legătură cu serviciile VIDEOMED.

„TEHNOLOGIE VIDEOMED” înseamnă tehnologia trecută, prezentă și viitoare utilizată de ALMAFC în efectuarea serviciilor VIDEOMED, inclusiv toate software-urile ALMAFC, toate elementele protejate prin drepturi de autor sau protejabile legal din alte servicii ale serviciilor VIDEOMED și toate celelalte tangibile sau intangibile. materiale legate de serviciile VIDEOMED și toate celelalte proprietăți intelectuale ALMAFC.

„COMANDĂ” înseamnă o comandă pentru servicii VIDEOMED trimisă de Client (prin serviciile VIDEOMED, siteul web VIDEOMED.RO, o aplicație mobilă VIDEOMED, prin e-mail sau altfel) și acceptată de ALMAFC, specificând serviciile VIDEOMED care urmează să fie furnizate către Client.

„PERSOANĂ” înseamnă orice corporație, entitate comercială, persoană fizică, firmă, asociere în participație, parteneriat, trust, organizație necorporată, asociație, guvern sau orice departament sau agenție din orice guvern.

„ABONAMENTE” înseamnă abonamentele pentru serviciile VIPDEOMED specificate într-o comandă.

„TAXE DE ABONAMENT” înseamnă taxele aplicabile abonamentelor, așa cum se specifică într-o comandă.

„TERMENUL ABONAMENTULUI” înseamnă termenul unui abonament, așa cum este specificat într-o comandă, sub rezerva reînnoirii sau încetării acestui termen în conformitate cu acești VIDEOMED-Termeni și condiții.

„UTILIZATORI” înseamnă utilizatorii desemnați de Client pentru utilizarea serviciilor VIDEOMED conform unui Abonament în conformitate cu acești VIDEOMED-Termeni și condiții.

2. Proprietatea intelectuală.

(a) În timpul Termenului de abonament și sub rezerva acestor VIDEOMED-Termeni și condiții, 

(a) ALMAFC acordă Clientului și Utilizatorilor Clientului un drept neexclusiv de a utiliza serviciile VIDEOMED în limita Abonamentelor și de a instala, descărca și utilizați orice software ALMAFC furnizat de ALMAFC pentru utilizare în legătură cu serviciile VIDEOMED și 

(b) Clientul acordă ALMAFC o licență revocabilă neexclusivă pentru a utiliza mărcile clientului, conținutul clientului și datele clientului în măsura necesară și adecvat pentru performanța serviciilor VIDEOMED. Cu excepția măsurii prevăzute în mod expres în acești VIDEOMED-Termeni și condiții, niciuna dintre părți nu acordă sau dobândește celeilalte părți niciun drept, titlu sau interes asupra oricăror mărci comerciale, brevete, drepturi de autor, software, secrete comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală.

(b) Clientul poate oferi sugestii, comentarii sau alte feedback-uri (colectiv, „Feedback”) către ALMAFC cu privire la produsele și serviciile sale, inclusiv serviciile VIDEOMED. Feedback-ul este voluntar. ALMAFC poate folosi feedback-ul în orice scop, fără obligații de niciun fel. În măsura în care este necesară o licență în baza drepturilor de proprietate intelectuală a Clientului pentru a utiliza Feedback-ul, Clientul acordă ALMAFC o licență irevocabilă, neexclusivă, perpetuă, plătită integral, fără redevențe, pentru a utiliza Feedback-ul în legătură cu VIDEOMED, inclusiv îmbunătățirea serviciilor VIDEOMED.

3. Confidențialitate; Date anonime.

(a) Cu excepția cazului în care este autorizat de Client (în acești VIDEOMED-Termeni și condiții sau altfel) sau este cerut în conformitate cu legislația aplicabilă, ALMAFC nu va dezvălui nicio informație confidențială a Clientului altcuiva decât angajații sau subcontractanții ALMAFC care sunt obligați de acorduri confidențialitate și care trebuie să știe aceste lucrui pentru a efectua serviciile VIDEOMED. ALMAFC va implementa și va menține măsuri rezonabile pentru a asigura informațiile confidențiale ale clientului împotriva pierderii sau accesului sau divulgării neautorizate. Nici o informație de sănătate protejată (ISP) nu va fi pusă la dispoziția ALMAFC de către Client.

(b) În cursul executării serviciilor VIDEOMED, ALMAFC poate compila date statistice anonime referitoare la serviciile VIDEOMED furnizate Clientului. Astfel de date de servicii anonime pot fi agregate cu datele statistice anonime referitoare la serviciile VIDEOMND furnizate și celorlalți clienți ALMAFC („Datele de servicii agregate”). Clientul acordă ALMAFC o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, fără redevențe, pentru a colecta, utiliza, reproduce, stoca, publica, licenția și transmite datele serviciilor anonime incluse în datele de servicii agregate într-un mod care nu dezvăluie sau permite să se deducă identitatea Clientului sau identitatea oricărui utilizator, consumator sau altă persoană.

4. Plăți.

(a) Clientul este de acord să plătească ALMAFC Taxele de abonament specificate cu privire la abonamentele achiziționate în conformitate cu fiecare comandă trimisă de client. Neplata taxelor de abonament aplicabile va duce la încetarea abonamentelor clientului.

(b) Clientul este de acord că ALMAFC poate stoca și, atunci când este cazul, poate obține plata utilizând metoda de plată (de ex. card de credit) specificată de Client pentru a evita întreruperile din serviciile VIDEOMED și pentru a plăti abonamente suplimentare pe care Clientul le poate achiziționa. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești VIDEOMED-Termeni și condiții, fiecare Abonament se va reînnoi automat la sfârșitul fiecărui Termen de Abonament pentru un Termen de Abonament suplimentar, iar metoda de plată a Clientului va fi percepută automat la începutul fiecărui Termen de Abonament pentru taxele și impozitele aplicabile termenul de abonament. Pentru a evita taxele viitoare pentru Taxele de Abonament, Clientul trebuie să furnizeze ALMAFC notificarea cu privire la intenția Clientului de a nu reînnoi Abonamentele aplicabile înainte de data reînnoirii Termenului Abonamentului prin e-mail la: clienti@videomed.ro.

(c) Achizițiile de servicii VIDEOMND sunt nerambursabile.

(d) Orice sumă facturată care nu este primită de ALMAFC la scadență va fi supusă unei taxe de întârziere de 1,5% pe lună sau a ratei maxime permise de lege, oricare dintre acestea este mai mică.

(e) În cazul în care o sumă datorată de Client nu este plătită la scadență, ALMAFC poate, fără a-și limita celelalte drepturi și căi de atac, să suspende serviciile VIDEOMND până când aceste sume sunt plătite integral.

(f) Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres cu privire la o comandă, comenzile nu reflectă niciun fel de impozite, taxe, taxe sau evaluări guvernamentale similare de orice natură, inclusiv, de exemplu, valoarea adăugată, vânzările, utilizarea sau impozitele reținute, evaluabile orice jurisdicție (colectiv, „Impozite”). Clientul este responsabil pentru plata tuturor impozitelor asociate cu achiziționarea și utilizarea serviciilor MEND VIP de către client, cu excepția oricăror impozite bazate pe proprietatea personală a MEND VIP sau pe venitul net. În cazul în care MEND VIP are obligația legală de a plăti sau de a colecta impozite de care este responsabil Clientul, MEND VIP va factura Clientului și Clientul va plăti cu promptitudine suma acestor Impozite, cu excepția cazului în care Clientul furnizează MEND VIP un certificat de scutire de impozite valid autorizat de către autoritatea fiscală corespunzătoare. MEND VIP poate calcula Impozitele plătibile de către Client pe baza informațiilor de facturare pe care Clientul le furnizează în momentul depunerii unei Comenzi.

(g) Toate taxele de abonament sunt exprimate în lei.

(h) ALMAFC își rezervă dreptul de a modifica taxele de abonament în orice moment. ALMAFC va anunța Clientul în prealabil cu privire la orice creștere a taxelor de abonament. Orice modificare a taxelor de abonament va intra în vigoare după încheierea Termenului de abonament actual al unui abonament, cu excepția cazului în care Clientul alege să nu reînnoiască termenul de abonament al unui astfel de abonament în conformitate cu acești VIDEOMED-Termeni și condiții.

(i) Nu va fi necesară nicio comandă de cumpărare pentru ca Clientul să efectueze plăți sau să își îndeplinească în alt mod obligațiile cu privire la o Comandă.

(j) Utilizarea serviciilor poate fi pusă la dispoziție printr-un browser web sau o aplicație care rulează pe un dispozitiv mobil (inclusiv SMS). Clientul este singurul responsabil pentru toate costurile suportate de Client cu privire la utilizarea de către Client a serviciilor pe un dispozitiv mobil sau computer, inclusiv taxe de utilizare a datelor și alte taxe de telecomunicații.

  1. Termenul abonamentului; Rezilierea. Termenul de abonament va fi cel stabilit în Comandă, sub rezerva încetării anterioare a Termenului de abonament în conformitate cu acești VIDEOMED-Termeni și condiții. Abonamentele și acești VIDEOMED-Termeni și condiții pot fi reziliați în orice moment (a) de către ALMAFC în cazul în care Clientul nu plătește Taxele de Abonament aplicabile la scadență; sau (b) de către oricare dintre părți la încălcarea materială de către cealaltă parte a acestor VIDEOMED-Termeni și condiții, în cazul în care partea care încalcă nu reușește să remedieze o astfel de încălcare materială în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la notificarea scrisă a părții care nu încalcă, specificând natura PENTRU o astfel de încălcare materială. Încetarea Abonamentelor sau a prezentelor VIDEOMED-Termeni și condiții nu va scuti niciuna dintre părți de nicio răspundere pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în acești VIDEOMED-Termeni și condiții. La orice reziliere sau expirare a Termenului de abonament, toate licențele acordate în conformitate cu acești termeni ALMAFC (cu excepția licențelor cu privire la Feedback și date anonime ale serviciului) vor înceta.

6. Utilizarea serviciilor și a conținutul.

(a) Fiecare parte va respecta toate legile și reglementările guvernamentale aplicabile care se referă la îndeplinirea obligațiilor unei astfel de părți sau la exercitarea drepturilor acesteia în temeiul acestor VIDEOMED-Termeni și condiții.

(b) Clientul va fi responsabil pentru respectarea de către Utilizatori a acestor VIDEOMED-Termeni și condiții. Clientul și Utilizatorii Clienților (i) nu vor acorda, cu excepția cazului în care este permis în mod expres în acești VIDEOMED-Termeni și condiții, accesul terților la serviciile VIDEOMED, (ii) vor utiliza serviciile VIDEOMED exclusiv pentru furnizarea de servicii de asistență medicală de către personal calificat în conformitate cu normele și standardele profesionale aplicabile, (iii) vor depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a preveni accesul neautorizat sau utilizarea serviciilor VIDEOMED și va notifica imediat ALMAFC  cu privire la orice astfel de acces sau utilizare neautorizată și (iv) nu vor dăuna, sau încerca să discearna informațiile de proprietate încorporate în serviciile VIDEOMED sau orice tehnologie ALMAFC.

(c) Clientul va fi singurul responsabil pentru orice Date ale Clientului pe care Clientul sau oricare dintre Utilizatorii Clientului le creează, le stochează, le transmit sau le afișează în timp ce utilizează serviciile VIDEOMED. Nici Clientul, nici vreunul dintre Utilizatorii săi nu trebuie să transmită serviciilor VIDEOMED sau să livreze în alt mod către ALMAFC orice Conținut care este obscen sau care încalcă drepturile de confidențialitate, drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi legale ale oricărei Persoane. ALMAFC își rezervă dreptul, dar nu va avea nicio obligație, de a pre-ecraniza, revizui, semnaliza, filtra, modifica, refuza sau elimina orice Conținut din serviciile VIDEOMED.

(d) Dacă un Abonament pentru servicii VIDEOMED este furnizat Clientului fără taxă sau dacă este specificat într-o Comandă cu privire la un Abonament pentru servicii VIDEOMED, ALMAFC poate difuza sau permite terților să difuzeze reclame și alt conținut către Consumatori prin intermediul serviciilor VIDEOMED. ALMAFC își păstrează toate drepturile cu privire la plasarea anunțurilor și la orice venituri asociate plasării anunțurilor. Publicitatea va fi afișată într-un mod care să nu interfereze cu utilizarea serviciilor VIDEOMED.

(e) ALMAFC utilizează tehnologie pentru urmărirea acțiunilor care au loc în legătură cu utilizarea serviciilor VIDEOMED.

(f) ALMAFC are dreptul să actualizeze și să modifice software-ul VIDEOMED și tehnologia VIDEOMED și modul în care sunt utilizate pentru furnizarea serviciilor VIDEOMED.

(g) Serviciile VIDEOMED nu includ computerele, dispozitivele și conexiunile de date necesare pentru ca Clientul, Utilizatorii sau Consumatorii să acceseze și să utilizeze serviciile VIDEOMED.

(h) ALMAFC poate solicita consumatorilor să accepte condițiile de utilizare, astfel cum au fost stabilite și modificate din când în când de ALMAFC, la propria sa discreție, înainte de a utiliza serviciile VIDEOMED. Clientul va furniza consumatorilor toate informațiile și notificările cerute de legile aplicabile cu privire la confidențialitate, inclusiv, fără limitare, colectarea și manipularea informațiilor de sănătate. Clientul va obține consimțământul sau va oferi opțiuni consumatorilor, conform cerințelor acestor legi.

(i) Clientul va depune eforturi rezonabile și va furniza suficient personal și resurse necesare pentru a asista ALMAFC în furnizarea serviciilor VIDEOMED. În măsura în care oricare dintre obligațiile ALMAFC, inclusiv livrarea serviciilor VIDEOMED, depinde de îndeplinirea de către Client a oricărei obligații, îndeplinirea acestor obligații de către ALMAFC va fi supusă îndeplinirii în timp util a acestei obligații de către Client.

(j) ALMAFC poate, la propria sa discreție, să suspende imediat accesul Clientului la serviciile VIDEOMED din oricare dintre următoarele motive: (a) pentru a preveni deteriorarea sau riscul sau degradarea serviciilor VIDEOMED; (b) să respecte orice lege, regulament, ordin judecătoresc sau orice altă cerere guvernamentală; sau (c) pentru a proteja ALMAFC de răspunderea juridică potențială. ALMAFCP va depune eforturi rezonabile pentru a oferi Clientului o notificare înainte sau imediat după orice suspendare a serviciilor VIDEOMED. ALMAFC va restabili prompt accesul la serviciile VIDEOMED imediat ce evenimentul care a dat naștere suspendării a fost rezolvat.

7. Despăgubire.

Fiecare parte („partea despăgubitoare”) va despăgubi, apăra și menține inofensivă cealaltă parte („partea despăgubită”) și succesorii, filialele, afiliații, co-branderii, contractanții, angajații, furnizorii de tehnologie, furnizorii de servicii sau alți parteneri, și fiecare dintre ofițerii, directorii, agenții, acționarii, angajații și reprezentanții lor respectivi, de la și împotriva oricărei cereri, cereri, pierderi, daune, costuri sau răspunderi ale unor terți (inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților) din încălcarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi de confidențialitate ale oricărei persoane de către partea despăgubitoare. În cazul oricărei cereri de despăgubire care face obiectul despăgubirilor în conformitate cu acești VIDEOMED-Termeni și condiții, partea despăgubită va furniza părții despăgubitoare o notificare rezonabilă și promptă a revendicării relevante. Partea despăgubitoare va apăra și/sau va soluționa revendicarea pe cheltuiala sa. Fiecare parte va coopera cu bună-credință cu cealaltă pentru a facilita apărarea oricărei astfel de cereri și va oferi părții despăgubitoare, la cerere, apărarea și soluționarea oricărei acțiuni sau proceduri acoperite de prezenta secțiune. Cererile pot fi soluționate fără consimțământul părții despăgubite, cu excepția cazului în care soluționarea include o recunoaștere a faptelor greșite, a culpei sau a răspunderii.

8. Declinarea responsabilității. 

CU EXCEPȚIA CARE POATE FI PREZENTATĂ ÎN ACEȘTI VIDEOMED-TERMENI ȘI CONDIȚII, ALMAFC NU OFERĂ NICI O GARANȚIE DE NICIUN TIP, FIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE COMERCIALIZARE.

9. Limitarea răspunderii. 

NICI O PARTE NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE, INCIDENTALE SAU CONSECUȚIALE. RESPONSABILITATEA MAXIMĂ AGREGATĂ A ORICEI PĂRȚI ÎN ACORD CU ACEȘTI VIDEOMED-TERMENI ȘI CONDIȚII NU VA EXCEDE SUMA TOTALĂ CARE A FOST PLĂTITĂ PENTRU SERVICIILE VIDEOMED REALIZATE ÎN ULTIMELE ȘASE (6) LUNI PRECEDENTE CELEI IN CARE S-A PRIMIT  NOTIFICAREA PENTRU ASTA RESPONSABILITATE. LIMITĂRILE ANTERIORE NU SE APLICĂ OBLIGAȚIILOR DE DESPĂGUBIRE A ORICĂREI PĂRȚI PREVĂZUTE ÎN SECȚIUNEA 7.

10. Diverse.

(a) Acești VIDEOMED-Termeni și condiții vor fi guvernați de legile romane, fără a ține seama de regulile sale privind conflictul de legi. Orice acțiune care apar în temeiul sau referitoare la acești VIDEOMED-Termeni și condiții se află în jurisdicția exclusivă a instanțelor romane. În cazul unei proceduri judiciare în legătură cu aplicarea sau interpretarea acestor VIDEOMED-Termeni și condiții, pe lângă toate celelalte căi de atac, partea dominantă va avea dreptul să recupereze de la cealaltă parte toate costurile și cheltuielile suportate în legătură cu astfel de proceduri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților.

(b) Dacă o dispoziție a acestor VIDEOMED-Termeni și condiții este considerată de către o instanță ca fiind inaplicabilă sau invalidă, atunci o astfel de prevedere va fi desființată și acești VIDEOMED-Termeni și condiții vor fi modificați în măsura necesară pentru a face același lucru legal sau rezonabil, iar acești VIDEOMED-Termeni și condiții se vor aplica conform modificărilor.

(c) Orice modificare, supliment sau modificare a oricărei prevederi a acestor VIDEOMED-Termeni și condiții, orice renunțare la orice prevedere a acestor VIDEOMED-Termeni și condiții și orice consimțământ pentru orice abatere de către părți de la acești VIDEOMED-Termeni și condiții, va avea efect numai dacă este realizat sau dat în scris și semnat de ambele părți. Nicio renunțare la orice încălcare sau performanță nu va fi considerată o renunțare la aceeași încălcare sau performanță în viitor sau la orice altă încălcare sau performanță. 

(d) Acești VIDEOMED-Termeni și condiții vor fi obligatorii pentru părțile la prezenta, succesorii și cesionarii lor aprobați, precum și orice astfel de succesor sau cesionare vor prelua în mod expres în scris îndeplinirea tuturor termenilor și condițiilor acestor VIDEOMED-Termeni și condiții care trebuie îndepliniți de către partea care a cedat. Nici o parte nu poate atribui acești VIDEOMED-Termeni și condiții sau delega obligațiile care îi revin în temeiul lor oricărei terțe părți fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, care nu va fi reținut sau întârziat în mod nejustificat; cu condiția, totuși, să nu fie necesar consimțământul unei părți în legătură cu orice tranzacție care implică achiziționarea totală sau substanțială a tuturor activelor sau a participațiilor la cealaltă parte.

(e) Nu există terți beneficiari ai acestor VIDEOMED-Termeni și condiții.

(f) Nimic din conținutul acestor VIDEOMED-Termeni și condiții nu va fi considerat a stabili un parteneriat, asociere în participație, asociere sau relație de muncă între părți.

(g) Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord, dacă un astfel de eșec rezultă din greve, revolte, incendii, explozii, acte ale lui Dumnezeu, război, acțiuni guvernamentale, condiții de muncă sau orice altă cauză dincolo de controlul rezonabil al unei astfel de parți.

(h) Acești VIDEOMED-Termeni și condiții, fiecare Comandă transmisă de Client constituie întreaga înțelegere a Părților, înlocuiesc toate acordurile anterioare ale Părților cu privire la obiectul prezentului document și pot să fie modificate numai de un instrument scris de ambele părți.

(i) Titlurile mai multor secțiuni din prezentul document sunt inserate numai din motive de referință și nu sunt destinate să facă parte din sau să afecteze sensul sau interpretarea acestor VIDEOMED-Termeni și condiții.

(j) Secțiunile acestor VIDEOMED-Termeni și condiții care, prin natura lor, sunt destinate să guverneze relația părților după încetarea acestor VIDEOMED-Termeni și condiții, inclusiv, dar fără a se limita la, cele legate de confidențialitate, proprietate intelectuală, servicii agregate ale datele, responsabilitățile și limitările de răspundere vor supraviețui încetării acestor VIDEOMED-Termeni și condiții.